PATENTY

Patenty są udzielane na wynalazki stanowiące nowe rozwiązania o charakterze technicznym, niewynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i nadające się do stosowania przemysłowego. Patent daje uprawnionemu przez określony czas wyłączne prawo do używania, wytwarzania, oferowania i sprzedaży, czy też importu produktu lub procesu opartego na wynalazku. Patent jest udzielany przez właściwy Urząd Patentowy po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, czy wynalazek spełnia kryteria zdolności patentowej, a dokumentacja odpowiada wymogom formalnym. Patent maksymalnie może trwać 20 lat od jego zgłoszenia, pod warunkiem uiszczania we właściwych terminach corocznych opłat urzędowych. Po jest on bardzo ważnym elementem w działalności przedsiębiorstwa i dzięki niemu przedsiębiorstwo może uzyskać znaczącą przewagę nad konkurencją oraz podnieść prestiż przedsiębiorstwa. W dzisiejszym świecie o wartości przedsiębiorstwa decydują niejednokrotnie jego dobra niematerialne, dlatego istotne staje się właściwe zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie. 

Zgłoszenie wynalazku do opatentowania może być dokonane:

 • w trybie krajowym
 • w trybie Patentu Europejskiego w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) w Monachium, 
 • w trybie Porozumienia PCT w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie dla wybranych państw świata.

W tym zakresie Kancelaria Dr. Inż. Zbigniew Kamiński i Syn oferuje następujące usługi:

 • przeprowadzanie badań patentowych i podmiotowych, zwłaszcza badań stanu techniki oraz badań udzielonych w Polsce praw ochronnych w zakresie wszystkich rodzajów tych spraw
 • opracowywanie opisów patentowych
 • dokonywanie zgłoszeń patentów oraz prowadzenie postępowań przed UPRP w celu uzyskania patentu oraz zgłoszeń międzynarodowych PCT
 • dokonywanie walidacji patentów europejskich w Polsce
 • monitorowanie lub dozorowanie wnoszenia opłat za przedłużenie
 • dokonywanie zmian w rejestrze patentowym
 • dozorowanie terminów urzędowych
 • prowadzenie spraw spornych oraz opracowywanie i zgłaszanie sprzeciwu przeciwko nieupoważnionemu udzieleniu praw konkurencji, 
 • opracowywanie i rejestracja w polskim Urzędzie Patentowym umów licencyjnych i cesji praw
 • uzyskania dodatkowej ochrony (SPC).