ZNAKI TOWAROWE

W obecnych, konkurencyjnych warunkach rynkowych oznaczenia identyfikujące przedsiębiorstwa oraz ich towary i usługi odgrywają coraz większą rolę. Rejestracja znaku towarowego daje jego właścicielowi skuteczne narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencją, jak również staje się czynnikiem zwiększającym zaufanie do firmy i buduje jej prestiż. Jednocześnie znak towarowy poprzez długie używanie w obrocie, intensywną reklamę i promocję może stać się cennym składnikiem przedsiębiorstwa. Każda firma produkcyjna powinna mieć zastrzeżoną nazwę swoich wiodących produktów, a pozostałe przynajmniej własne logo. 

Znak towarowy może mieć postać oznaczenia słownego lub obrazowego służącego do oznaczenia towarów lub usług określonego rodzaju w celu odróżnienia ich od podobnych towarów produkowanych przez innego wytwórcę lub wykonywanych przez innego usługodawcę. Znak towarowy może również stanowić nazwę firmy. Rejestracja znaku towarowego następuje po przeprowadzeniu przez Urząd Patentowy badania formalnego. Postępowanie rejestracyjne trwa około 6 miesięcy. Ochrona znaku towarowego trwa 10 lat od daty zgłoszenia i może być przedłużona na następne kolejne dziesięcioletnie okresy. 

Zgłoszenie znaku towarowego może być dokonane:

 • w trybie krajowym w Polsce, 
 • w trybie Europejskiego Znaku Towarowego, 
 • w trybie Porozumienia Madryckiego (IR MARK) w wybranych państwach świata. 

Kancelaria Patentowa posiada znaczne doświadczenie w uzyskiwaniu ochrony znaków towarowych w Polsce, Europie oraz innych krajach świata. Świadczymy następujące usługi w tym zakresie:

 • sporządzanie wniosków o rejestrację znaków towarowych w Urzędzie Patentowym w Polsce oraz reprezentacja w postępowaniu przed Urzędem, 
 • opracowywanie materiałów zgłoszeniowych Europejskich Znaków Towarowych oraz reprezentacja w postępowaniu rejestracyjnym przed EUIPO w Alicante, 
 • opracowywanie materiałów zgłoszeniowych Międzynarodowych Znaków Towarowych oraz reprezentacja w postępowaniu rejestracyjnym przed WIPO w Genewie, 
 • przeprowadzanie badań w rejestrach zarejestrowanych znaków towarowych w celu ustalenia dostępności danej nazwy, 
 • dozorowanie terminów i wnoszenia opłat za przedłużenie ochrony znaków towarowych, 
 • dokonywanie zmian w rejestrach znaków towarowych, 
 • reprezentacja i prowadzenie postępowań spornych, 
 • przygotowywanie umów licencyjnych i prowadzenie negocjacji w celu ich zawarcia, 
 • prowadzenie spraw sądowych związanych z naruszeniami znaków towarowych.