PRZEDMIOTY OCHRONY  

Przedmiotem ochrony patentowej mogą być nowe rozwiązania techniczne, mające zastosowanie przemysłowe, czyli wynalazki w następujących dziedzinach:

  • nowe produkty i materiały,
  • nowe lub ulepszone procesy technologiczne,
  • nowe związki chemiczne lub ich pochodne, a także
  • nowe lub ulepszone sposoby wytwarzania tych związków lub pochodnych,
  • nowe lub ulepszone konstrukcje maszyn, urządzeń i narzędzi, a także środków transportu, elementów budowlanych i przedmiotów codziennego użytku,
  • nowe zastosowania znanych związków chemicznych, na przykład w postaci nowej kategorii leków.

Na tego rodzaju nowe rozwiązanie techniczne może być, przy zachowaniu szeregu warunków formalnych, udzielony patent. Patenty są udzielane wyłącznie na wynalazki nowe w skali światowej, a więc nigdzie nieopublikowane ani nieujawnione w inny sposób (na przykład na konferencji naukowej).

Zakres ochrony z patentu obejmuje te nowe cechy wynalazku, które są określone w zastrzeżeniach patentowych, stanowiących integralną część opisu patentowego. Cechy te muszą się charakteryzować możliwością zastosowania przemysłowego, nowością i odpowiednim poziomem wynalazczym, czyli nieoczywistością polegającą na tym, że specjalista nie mógłby ich wydedukować na podstawie stanu techniki. Ponadto musi być spełniony szereg szczególnych wymagań formalnych związanych z redakcją zastrzeżeń patentowych ujmujących te cechy.

Patent stanowi terytorialne prawo, dające wyłączność stosowania nowego rozwiązania technicznego, stanowiącego wynalazek – dla twórcy lub zgłaszającego na terenie państwa, w którym został udzielony. Urzędem powołanym do udzielania patentów i przyjmowania zgłoszeń patentowych jest Urząd Patentowy.

Aby uzyskać patent, czyli zdefiniowane wyżej terytorialne prawo wyłączności – wynalazek musi być zgłoszony w Urzędzie Patentowym tego państwa, na terenie którego ma obowiązywać. Ponownie należy podkreślić, że warunkiem prawidłowego zgłoszenia patentowego w kraju macierzystym jest brak wcześniejszych publikacji, jak również wcześniejszego ujawnienia w jakikolwiek sposób tych cech wynalazku, które stanowią przedmiot ochrony.