TERYTORIALNOŚĆ PRAW OCHRONNYCH

Prawa ochronne udzielane są przez urzędy patentowe krajów, w których ochrona ta obowiązuje, względnie udzielane są przez regionalne urzędy patentowe (np. Europejski Urząd Patentowy), a następnie uprawomocniane przez urzędy patentowe wybranych krajów. W celu uzyskania ochrony na terenie innego kraju lub regionu, prawo ochronne musi zostać zgłoszone na terenie tego kraju, przy czym wynalazki, wzory użytkowe i topografie układów scalonych zgłoszone najpóźniej w terminie 12 miesięcy, natomiast wzory przemysłowe i znaki towarowe w terminie 6 miesięcy - od daty zgłoszenia w kraju, uzyskują pierwszeństwo, czyli ważność ochrony od daty zgłoszenia w kraju macierzystym.