PRAWA OCHRONNE NA ŚWIECIE

W 1990 r. Polska przystąpiła do międzynarodowego Układu o współpracy patentowej PCT, co umożliwia wynalazcom i firmom dokonanie w WIPO w Genewie międzynarodowego zgłoszenia wynalazku w terminie do 12 miesięcy od daty zgłoszenia krajowego. Zgłoszenie to podlega następnie międzynarodowym badaniom wstępnym, umożliwiając zmianę zakresu ochrony odpowiednio do przeciwstawionego stanu techniki, a w ciągu 30 miesięcy od daty zgłoszenia krajowego następuje na zlecenie zgłaszającego, tzw. otwarcie faz krajowych (czyli zwykłego postępowania patentowego) w wybranych krajach świata.

A od roku 1991 Polska przystąpiła do Protokołu Madryckiego, co umożliwia firmom międzynarodową rejestrację znaków towarowych w WIPO w Genewie za pośrednictwem Polskiego Urzędu Patentowego lub EUIPO. Warunkiem rejestracji międzynarodowej w wybranych krajach jest uprzednie dokonanie rejestracji tego znaku w Polsce lub znaku europejskiego w EUIPO.

Specjalistyczne wykształcenie techniczne i wieloletnie doświadczenie rzeczników patentowych i specjalistów Kancelarii obejmuje wszystkie dziedziny techniki: mechanikę z wszystkimi jej specjalnościami przemysłowymi, fizykę, elektrotechnikę, elektronikę (włączając oprogramowanie i sprzęt komputerowy), budownictwo, chemię, farmację i biotechnologię.

Rzecznicy patentowi i specjaliści Kancelarii prowadzą zgłoszenia i postępowanie przed WIPO we wszystkich wyżej wymienionych dziedzinach wiedzy.

Usługi kancelarii w zakresie dokonywania zgłoszeń na wynalazki w WIPO obejmują:

  • opracowywanie materiałów zgłoszeniowych (łącznie z opracowaniem i tłumaczeniem zastrzeżeń i opisów patentowych) i dokonanie międzynarodowego zgłoszenia patentowego PCT,
  • prowadzenie postępowania w sprawie tego zgłoszenia względnie jego obrona z ewentualnym ograniczeniem zakresu ochrony,
  • otwieranie faz krajowych zgłoszeń PCT we współpracy z zaufanymi kancelariami rzeczników patentowych w wybranych krajach i prowadzenie w nich postępowania przed urzędami patentowymi w celu uzyskania patentów,
  • zgłaszanie wzorów użytkowych i prowadzenie postępowania w celu rejestracji tych wzorów w krajach członkowskich PCT, w których istnieje ochrona wzoru użytkowego,
  • reprezentowanie właścicieli patentów i wzorów użytkowych i utrzymywanie ich ochrony we współpracy z rzecznikami patentowymi w krajach, w których zostały one udzielone.

 

Usługi kancelarii w zakresie praw rejestracyjnych na znaki towarowe w WIPO obejmują:

  • opracowywanie materiałów zgłoszeniowych i zgłaszanie międzynarodowej rejestracji znaku towarowego (IRMARK) oraz prowadzenie postępowania w celu dokonania rejestracji w wybranych krajach,
  • reprezentowanie właścicieli międzynarodowych rejestracji znaków towarowych i utrzymywanie ochrony przez uiszczanie opłat okresowych, a także prowadzenie ewentualnych spraw spornych związanych z tą rejestracją,
  • opracowywanie i rejestracja umów licencyjnych na stosowanie międzynarodowego znaku towarowego,
  • badania w rejestrze znaków towarowych w wyznaczonych krajach.