WZORY UŻYTKOWE

Wzorem użytkowym jest nowe użyteczne rozwiązanie konstrukcyjne, dotyczące kształtów, budowy lub zestawienia części przedmiotów lub urządzeń, przy czym zgłoszenie wzoru może obejmować tylko jedno konkretne rozwiązanie konstrukcyjne. Prawo ochronne uzyskiwane po rejestracji wzoru użytkowego trwa 10 lat od daty zgłoszenia pod warunkiem terminowego uiszczania opłat urzędowych.

W tym zakresie Kancelaria Dr Inż. Zbigniew Kamiński i Syn oferuje następujące usługi:

  • przeprowadzamy badania patentowe i podmiotowe, zwłaszcza badań stanu techniki oraz badań udzielonych w Polsce praw ochronnych w zakresie wszystkich rodzajów tych spraw
  • opracowywanie opisów zgłoszeniowych
  • dokonywanie zgłoszeń wzorów oraz prowadzenie postępowań przed UPRP w celu uzyskania ochrony na zgłaszane wzory
  • monitorowanie lub dozorowanie wnoszenia opłat za przedłużenie
  • dokonywanie zmian w rejestrze patentowym
  • dozorowanie terminów urzędowych
  • prowadzenie spraw spornych oraz opracowywanie i zgłaszanie sprzeciwu przeciwko nieupoważnionemu udzieleniu praw konkurencji, 
  • opracowywanie i rejestracja w polskim Urzędzie Patentowym umów licencyjnych i cesji praw